Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/9/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Lượt xem:

Đọc bài viết