Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1112/CT- BGDĐT ngày 19/8/2022 19/08/2022 Chỉ thị,
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 24/4/2020, về Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tinh hình mới 24/04/2020 Chỉ thị, Chỉ thị 19 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới;
CT 15-16&19 24/04/2020 Chỉ thị, Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
Số 16: CT - TTg 31/03/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
Số 15/CT-TTg ngày 31/3/2020 31/03/2020 Chỉ thị, Chit thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19;
Số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 27/03/2020 Chỉ thị, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19;