Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, V/v thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thu Học phí năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết