Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 30/10/2023 Thông tư,
Thông tư sô 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 30/10/2023 Thông tư,
Số 11/VBHN-BGDĐT ngày 21/7/2023 21/07/2023 Thông tư, V/v triển khai thực hiện văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 21/7/2023 về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
Số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 26/06/2023 Thông tư, Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội theo đúng quy định
Số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 14/04/2023 Thông tư,
Số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 30/11/2022 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng giáo viên mần non và phổ thông công lập;
Số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 03/08/2022 Thông tư,
Số: 06/2022/TT-BCA 17/01/2022 Thông tư, Thông tư về quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân
Số: 149/2020/TT/BCA 31/12/2021 Thông tư, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chũa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính Phủ
Số 41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư, Thông tư quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, và phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương;
Số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 30/12/2021 Thông tư,
Số...../2022/TT- BGDĐT 20/12/2021 Thông tư, CV 156/SGDĐT- TCCBTC ngày 09/02/2022 về việc lấy ý kiến dụ thảo Thông tư vị trí việc làm , co cấu viên chức và định mức người làm việc trong cơ sở giáo dục công lập;
Trang 1 / 212»