Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 30/11/2022 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng giáo viên mần non và phổ thông công lập;
Số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 03/08/2022 Thông tư,
Số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 30/12/2021 Thông tư,
Số 41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư, Thông tư quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, và phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương;
Số...../2022/TT- BGDĐT 20/12/2021 Thông tư, CV 156/SGDĐT- TCCBTC ngày 09/02/2022 về việc lấy ý kiến dụ thảo Thông tư vị trí việc làm , co cấu viên chức và định mức người làm việc trong cơ sở giáo dục công lập;
Số 22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT 12/03/2021 Thông tư, Thông tư 05/2021 về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 15/2020 về Quy chế thi TN THPT 2020
số: 05 /2021/TT-BGDĐT 12/03/2021 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
26/2020/TT-BGD ĐT 26/08/2020 Thông tư, THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy chế thi TN THPT năm 2020
Số: 26/2020/TT-BGDĐT 26/04/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trang 1 / 212»