Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 2084/BC-SGDĐT ngày 26/10/2023 26/10/2023 Báo cáo,
Số 34/BC-THPT 09/05/2023 Báo cáo, V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 113/KH-SGDĐT ngày 27/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Kế hoạch số 850/KH-UBND của UBND tỉnh về việc Triển khai chương trình số 28-CTr/TU của Tỉnh Ủy Đăk Nông;
Số: /SGDĐT-VP 22/04/2022 Báo cáo, Thông báo, Văn bản khác, hực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.