Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Nghị quyết số: 24/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 13/12/2023 Nghị quyết, Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, năm học 2023-2024
NQ số 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 25/04/2023 Nghị quyết, Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, năm học 2022-2023 (Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2023)
Số 01/2022/NQ-HĐND ngày 05/5/2022 05/05/2022 Nghị quyết,
Số 388/SGDĐT- TCCBTC ngày 17/3/2022 17/03/2022 Nghị quyết,
Dư thảo......./2022/NQHĐ 17/03/2022 Nghị quyết,
Số 16/2021/NQ-HĐND ngày 15/`11/2021 15/12/2021 Nghị quyết, Nghị quyết về việc ban hành Quy định về Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nông năm 2022
So: 11/2021/NQ-HDND 28/10/2021 Nghị quyết, Nghị quyết 11/2021 về việc kéo dài kéo dài một phần Nghị quyết 26/2015 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Đăk Nông.
Số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 16/09/2021 Nghị quyết, Quyết định 612/QĐ-UBDT về phê duyệt thông đặc biệt khó khăn gia đoạn 2021-2025
Số 5101/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 09/09/2021 Nghị quyết, Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông. Về các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
85/QĐ-THPT 13/04/2021 Nghị quyết, Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí