Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Ký hiệu: 46/2014/QH13 13/06/2023 Luật, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Số 46/2014/QH13)
Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 15/06/2022 Luật, Luật số 06/2022/QH15 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022 và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2024