Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lượt xem:

Đọc bài viết