Quyết định số 447/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục.

Lượt xem:

Đọc bài viết